لينک باData Base  
 
 

 

 

نرم افزار قاصدک مهر قابليت ارتباط با بانکهاي اطلاعاتي SQL و ORACLE را دارد.


 

اين بخش با قابليت ارتباط با بانکهـاي اطلاعـاتي شرکتهـا و نرم افزارهـا امکانـات


مـتعددي را در اختيـار کـاربـران ، مـشتـريان و مـديـران شـرکتهـا قـرار مي دهـد.

 

اين امکانات نظير:

 

-         لينک با بانکهاي اطلاعاتي نرم افـزارهاي مالي جهت اطلاع رساني آخرين

 

     تـراکنش ها و گـزارشـات گـردشهـاي حساب،اعلام مـانده حساب ها و...

 

-         لينک با بانکهاي اطلاعاتي نرم افزارهاي خدمات پس از فروش جهت اعلام

 

     آماده بودن دستگاه مشتريان به آنها ، اعلام موجودي قطعـات انبار به انبار

 

    داران و نمايندگان،تاييد گارانتي سريالها،فعال نمودن سريال محصولات و...

 

-         لينک با بانکهاي اطلاعـاتي نرم افزارهـاي اتومـاسيون اداري جهت يـادآوري

 

     جلسات ،رخدادها و اتفاقات مهم و...

 

(اين قابليت ها براي شرکتها و بانکهاي اطلاعاتي مختلف،متفاوت مي باشد.)