پاسخگوي خودکار انبار
 

قابليت اين سرويس به صورت زير مي باشد:

 

 

1-امکان اعلام موجودي قطعات به انبارداران و نمايندگان

 

2-امکـان اعـلام وضعيت بحـراني قطعـات موجـود در انبـار

 

3-امکـان سفـارش قطعات توسـط نمـايندگـان و رزرو آنها

 

4-گزارش محصولات خارج شده و وارد شده به انبارداران