سرويس ويژه سريال

 

   

  قابليت هاي اين سرويس به صورت زير مي باشد:

 

  

1-    چک کردن سريال هاي محصولات قبل از خريد

  

2-    فعال کردن گارانتي محصولات

  

3-    خارج کردن سريال ها از دوره گارانتي

  

4-    بـررسي وضعيت سريال محصـولات  از نظـر

 

     سرويس هاي ارائه شده و...