راه اندازي واحد مشاوره شرکت مهرافراز آسيا

 
شـرکت مهـرافرازآسيا در نظر دارد در راستـاي خدمات رساني بـهتر ومطلوب تردر سال جديد به مشترکين خود
 واحدي را باعنوان واحد مشاوره تحت نظارت واحد آموزش و پشتيباني راه اندازي نمايد. 

وظايف واحد مشاوره:

 
 1-بررسي روال کاري مشتـرکين از نـظر صنف کاري و نيـازهـاي هر صنف
 2-برگزاري جلسات حضوري و پيشنهاد راهکارهاي نرم افزاري خدمات بهتر و سوددهي شرکتها.
 3-آموزش جامع  و کامل تر و همراهي کاربران در استفاده بهتر نرم افزار.
 
براي کسب اطلاعات بيشترميتوانيد با واحد پشتيباني شرکت مهر افراز آسيا تماس حاصل فرماييد.