نماينده محترم بنا به اعلاميه شرکت مگفا به دستور شرکت همراه اول

استفاده از خطوط اشتراکي وقراردادن خطوط در اختيار چندين مشتري از تاريخ دوازهم اسفند ماه غير قانوني مي باشد و در صورت مشاهده خط مسدود خواهد شد لطفا اين موضوع را جدي تلقي فرماييد