حضور مهرافراز آسيا در هفتمين نمايشگاه تبليغات و بازاريابي