حضور مهرافراز درشانزدهمين نمايشگاه الکترونيک و کامپيوتر