حضور مهرافراز در يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رساني