حضور مهر افراز آسيا در سومين نمايشگاه نوشيدني ها تهران 22 شهريور ماه 1390