ارسال فکس خودکار

 
 

قابليت فکس در نرم افزار قاصدک مهر به دو صورت مي باشد:

 

 

 

1- خودکار: اشخاص با ارسال شماره فکس خود از طريق پيام  کوتاه

  

    اطـلاعـات مورد نيـاز را برروي دستگـاه فکس خود دريافت مي کنند.


2-ارسـال فکس انبـوه : امکـان ارسـال فـکس بـه صـورت تـکـي و

  

    گروهي با قابليت ارسال 20 فکس در دقيقه.

  

(با امکان اعلام وضعيت فکس هاي ارسالي و مدت زمان ارسال فکس)