اين نـرم افزار قـابليت بـررسي تمـاسهاي ورودي از طريق شمـاره هاي همراه به
سانترال شرکتها را دارا مي باشد.
بـديـن معنـا که در مورد تمـاسهاي موفقيت آميز امکان ارسال پيـام مشخص و در
 مـورد تماسهـاي پاسخ داده نشده امکان ارسال يک پيـام ديگـر و همچنيـن ارسال
 شماره همراه مورد نظر به گوشي مديريت شرکت را دارد.
به عنوان مثال:
مي توان سيستم را به نحوي تنظيم نمود که در مورد تمـاسهاي موفق از تمـاس
 گـيرنـده تشکـر نمـوده و اطـلاعـاتي در مـورد شـرکت را ارسـال نمـايـد و در مـورد
 تـمـاسهـاي نا موفـق ضمن عرض پـوزش از تمـاس گـيرنـده ،ساعـات کار شـرکت
و شماره هاي ديگر را اعلام نمايد.