برگزاري اولين کارگاه آموزشي نمايندگان همشهري

 

جلسه اول آموزش نمايندگان همشهري با حضور بيش از 80 نمايندگي (شعب تهران)
در تاريخ 18 خـرداد در مـرکز آموزش ساختمـان اصلـي شرکت همشهـري برگـزار شد.
در اين کارگـاه نمايندگان شرکت پيـام همشهـري در 4 جلسـه 20 نفره حضور داشتند.