روش محاسبه محاسبه تبصره 15 روی فاکتور

زمان انتشار : 1557 روز قبل

تبصره 15 روی هر پیامک بدون ارزش افزوده محاسبه می شود یعنی تعداد پیامک ها در بهای هر پیامک ضرب می شود مبلغ به دست امده با مبلغ ارزش افزوده و (ضرب تعداد پیامک در 10 ریال) جمع می شود باید توجه داشت تبصره 15 را نمی توان روی بهای پیامک کشید چون در این صورت مبلغ ارزش افزوده در آن محاسبه می گردد . که حدودا مبلغ (1ریال) می باشد .

مثال :

1000 عدد پیامک 140 ریالی = 140,000 ریال

تبصره 15 = 10,000 ریال

ارزش افزوده 9% = 12,600 ریال

جمع کل فاکتور = 162,600 ریال