اضافه شدن واحد الکترونیک

زمان انتشار : 695 روز قبل

در راستای اهداف شرکت و همچنین سیاست های جمهوری اسلامی ایران در سال 95 و همچنین عمل به شعار اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل در تاریخ مهر سال جاری این شرکت با اضافه کردن واحد الکترونیک جهت تولید قطعات الکترونیکی که پیش تر در کشور تولید نشده پا به این عرصه گذاشت تا با استفاده از دانش نخبگان داخلی بتواند کلمه ی خواستن را صرف کند.